Pełna oferta
Nowości
Klocki logo®
Glottodywaniki
Zeszyty i ćwiczenia
Książki
Plansze
Gry
Świat Glotto
Jak kupować

PRAWA AUTORSKIE


Wszystkie treści zawarte na stronach 
www.glottispol.pl, www.klockilogo.pl,

www.klockilogo.com

takie, jak tekst i grafika, logotypy, zdjęcia i dźwięki, są prawnie chronione. Wykorzystywanie fragmentów lub całości serwisu oraz jego przetwarzanie bez pisemnej zgody autorów jest niedozwolone.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (uaktualniony, zgodny z wymogami RODO)

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi cena nie zawiera kosztów dostawy.

 

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

4. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 

6. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.

 

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

 

 

 

Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 

Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 

Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 

Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 

Ø niniejszy Regulamin.

 

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT).

 

 

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

Klient może wybrać jeden z trzech sposobów płatności:
– kurierowi przy odbiorze,
– za pobraniem,
– przelewem na konto.

 

Bez względu na sposób płatności (kurier, za pobraniem, przelew) do kwoty zamówienia doliczane są koszty przesyłki. O czasowych odstępstwach od tej zasady, związanych np. z ofertą promocyjną, informują na bieżąco: pop-up reklamowy, zakładki Aktualności i Konkursy, promocje oraz treść ruchomego paska na stronie głównej Glottispolu. WAŻNE: Promocje nie podlegają żadnym dodatkowym rabatom.
W przypadku przedpłaty Klient jest zobowiązany doliczyć koszty przesyłki zgodnie z informacją o płatnościach za przesyłkę podaną w regulaminie sklepu.

 

 

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 

2. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (koszt wysyłki: 24,00 zł – zamówienia do 1 kg) lub firmy kurierskiej (koszt wysyłki: 23,50zł – płatne kurierowi przy odbiorze). Koszty tej wysokości dotyczą wyłącznie terytorium Polski. Robiąc zakupy z innego kraju, prosimy zanim Państwo dokonają zamówienia o kontakt z biurem na adres biuro@glottispol.gda.pl lub telefonicznie 58 5560890.

 

3. Klient może odebrać Produkt będący rzeczą ruchomą osobiście pod adresem: 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18 po wcześniejszym umówieniu się.

 

4. Na termin dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 

a) Czas kompletowania Produktu wynosi do 7 Dni Roboczych,

 

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 3 Dni Robocze (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 

 

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@glottispol.gda.pl, biuro2@glottispol.gda.pl lub pisemnie na adres: ul. Abrahama 18, 80-307 Gdańsk

 

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu będącego rzeczą ruchomą, należy go dostarczyć na adres: ul. Abrahama 18, 80-307 Gdańsk

 

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@glottispol.gda.pl, biuro2@glottispol.gda.pl

 

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dokument do pobrania:
_sklep/uploaded/fck_files/file/Wz%C3%B3r_dokumentu_o%C5%9Bwiadczenie%20o%20odst%C4%85pieniu%20od%20umowy.doc

 

 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

 

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

b) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.glottispol.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Przedsiębiorstwa Glottispol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Abrahama 18, 80-307 Gdańsk, KRS: 0000157045, NIP: 5830007206, REGON: 190565230. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.glottispol.pl, bez zgody Usługodawcy.

 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.glottispol.pl www.odnmoden.pl, www.klockilogo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku osiągnięcia przez strony porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


 

 

 

 

Ilustracje i projekt graficzny strony i animacji: Katarzyna i Dawid Dąbeccy
Muzyka i tekst piosenki: Katarzyna Rocławska-Dąbecka
Kodowanie i animacja: Studio eMart Michał Kozioł
Podziękowania dla Michała Daniluka za pomoc w realizacji nagrań muzycznych