POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GLOTTISPOL Sp. z o.o.
oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MODEN dla stron:
www.glottispol.pl
, www.klockilogo.pl
, wwwklockilogo.com, www.odnmoden.pl, www.eduklinika.pl

 

 

 

 

 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI  (uaktualniona, zgodna z wymogami RODO)

 

I. Postanowienia ogólne

 

II. Cel i podstawy przetwarzania danych

 

III. Odbiorcy danych

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

 

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych

 

2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.glottispol.pl, działającego również pod adresami: www.odnmoden.pl, www.klockilogo.pl jest Przedsiębiorstwo Glottispol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157045, NIP: 5830007206, REGON: 190565230, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Abrahama 18, 80-307 Gdańsk, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@glottispol.gda.pl, biuro2@glottispol.gda.pl zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 

4. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora. Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty Administratora.

 

 

 

II. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez Administratora danych w jego Serwisie;

 

b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych w Serwisie Administratora danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie oraz utrzymywanie konta użytkownika Serwisu;

 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 

a) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub  podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);                                                                            b) cele wynikające z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -  dochodzenie roszczeń;

 

c) zgoda osoby, której dane są lub będą przetwarzane.

 

 

 

III. ODBIORCY DANYCH.

 

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów Administratora danych.

 

2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. kancelarie prawne.

 

 

 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

 

a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z Usługobiorcą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;

 

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

 

c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

V. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.glottispol.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 


Regulamin Serwisu Internetowego (uaktualniony, zgodna z wymogami RODO)


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.glottispol.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.GLOTTISPOL.PL

 

I. Postanowienia ogólne

 

II. Definicje

 

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

 

VI. Sposoby płatności

 

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

 

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 

X. Własność intelektualna

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Serwis internetowy działający pod adresami: www.glottispol.pl,www.odnmoden.pl,www.klockilogo.pl prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Glottispol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157045, NIP: 5830007206, REGON: 190565230, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Abrahama 18, 80-307 Gdańsk, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@glottispol.gda.pl, biuro2@glottispol.gda.pl

 

2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www. glottispol.pl działający również pod adresami: www.odnmoden.pl, www.klockilogo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.glottispol.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

6. Serwis www.glottispol.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

 

7. Produkty oferowane w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 

 

 

 

 

a) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

 

b) Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

 

c) Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

II. DEFINICJE

 

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.glottispol.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 

6. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.glottispol.pl, www.odnmoden.pl, www.klockilogo.pl

 

7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Przedsiębiorstwo Glottispol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z firmą w Gdańsku (80-307) przy ul. Abrahama 18.

 

8. PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

 

10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 

12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

a) komputer z dostępem do Internetu,

 

b) dostęp do poczty elektronicznej,

 

c) przeglądarka internetowa,

 

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi cena nie zawiera kosztów dostawy.

 

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

4. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 

6. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.

 

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

 

 

 

Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 

Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 

Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 

Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 

Ø niniejszy Regulamin.

 

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT).

 

 

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

Klient może wybrać jeden z trzech sposobów płatności:
– kurierowi przy odbiorze,
– za pobraniem,
– przelewem na konto.

 

Bez względu na sposób płatności (kurier, za pobraniem, przelew) do kwoty zamówienia doliczane są koszty przesyłki. O czasowych odstępstwach od tej zasady, związanych np. z ofertą promocyjną, informują na bieżąco: pop-up reklamowy, zakładki Aktualności i Konkursy, promocje oraz treść ruchomego paska na stronie głównej Glottispolu.
W przypadku przedpłaty Klient jest zobowiązany doliczyć koszty przesyłki zgodnie z informacją o płatnościach za przesyłkę podaną w regulaminie sklepu.

 

 

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 

2. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (koszt wysyłki: 21,70 zł – zamówienia do 1 kg) lub firmy kurierskiej (koszt wysyłki: 21,50 zł – płatne kurierowi przy odbiorze)

 

3. Klient może odebrać Produkt będący rzeczą ruchomą osobiście pod adresem: 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 18 po wcześniejszym umówieniu się.

 

4. Na termin dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 

a) Czas kompletowania Produktu wynosi do 7 Dni Roboczych,

 

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 3 Dni Robocze (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 

 

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@glottispol.gda.pl, biuro2@glottispol.gda.pl lub pisemnie na adres: ul. Abrahama 18, 80-307 Gdańsk

 

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu będącego rzeczą ruchomą, należy go dostarczyć na adres: ul. Abrahama 18, 80-307 Gdańsk

 

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@glottispol.gda.pl, biuro2@glottispol.gda.pl

 

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

 

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

b) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.glottispol.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Przedsiębiorstwa Glottispol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Abrahama 18, 80-307 Gdańsk, KRS: 0000157045, NIP: 5830007206, REGON: 190565230. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.glottispol.pl, bez zgody Usługodawcy.

 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.glottispol.pl www.odnmoden.pl, www.klockilogo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku osiągnięcia przez strony porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


 

 

 

 

 

 

 


Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach.